Bel ons van 9 tot 5

Doorzoek site

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Art. 1. Toepasselijkheid
Art. 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
Art. 3. Prijzen
Art. 4. Betaling
Art. 5. Eigendomsvoorbehoud
Art. 6. Levering
Art. 7. Zichttermijn
Art. 8. Garantie
Art. 9. Reclame / Retour / aanvraag RMA
Art. 10. Aansprakelijkheid
Art. 11. Overmacht
Art. 12. Links
Art. 13. Privacy
Art. 14. Toepasselijk recht
Art. 15. InstemmingArtikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Repko Office Supplies en de afnemer. Repko Office Supplies wordt hierna aangeduid met ROS
ROS levert aan klanten in de Europese Unie. 

1.2 ROS is een handelsnaam van De Kantoorgroothandel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe & Twente 

1.3 Als de afnemer verwijst naar haar eigen algemene voorwaarden bij het afsluiten van een overeenkomst, dan sluit ROS deze uitdrukkelijk uit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen door ROS gedaan zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Afbeeldingen van producten dienen slechts ter illustratie en kunnen derhalve afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen géén rechten ontleend worden.

2.3 Opdrachten zijn geldig indien zij door ROS zijn aangenomen dan wel wanneer aan de uitvoering is begonnen.

2.4 In beginsel wordt uitvoering aan de opdracht gegeven indien de gevraagde financiële zekerheden zijn behaald. Indien geleverd wordt onder rembours of op basis van facturatie na de levering, dient aannemelijk te zijn dat de aan ROS verstrekte informatie juist en volledig is.

2.5 ROS is gerechtigd onderzoek te doen naar de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens alvorens een overeenkomst te aanvaarden dan wel met de uitvoering daarvan aan te vangen. Het in uitvoering nemen van de opdracht impliceert niet dat ROS verantwoordelijk is voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

2.6 ROS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor overeenkomsten te weigeren dan wel om aanvullende informatie te verzoeken. ROS is niet informatie-plichtig met betrekking tot redenen van de weigering om de overeenkomst aan te gaan.

2.7 Bestelde artikelen die ROS speciaal op uw verzoek heeft ingekocht, kunnen NIET geannuleerd worden. ROS behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling te verlangen, alvorens zij de artikelen inkoopt.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Prijzen op de website zijn zowel in- als exclusief BTW weergegeven in Euro (€).

3.2 Prijzen zijn exclusief eventuele vervoers- en opslagkosten.

3.3 ROS behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen en tarieven te wijzigen. De afnemer zal hiervan middels een elektronisch of schriftelijk bericht op de hoogte worden gesteld. De afnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 2 dagen na ontvangst van de mededeling, tenzij de prijsverhoging geschiedt naar aanleiding van wettelijke bepalingen.

3.4 ROS zal prijs- en tariefwijzigingen kenbaar maken op haar website. Bij het plaatsen van (nieuwe) bestellingen is de afnemer aan de gewijzigde prijzen en tarieven gebonden.

3.5 Aan kennelijke foutieve prijsinformatie kan de afnemer geen rechten ontlenen. ROS is niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten.

3.6 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. De aanbiedingen op onze website zijn vrijblijvend, tenzij er uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald. Elke aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en is alleen geldig binnen de Europese Unie (EU). ROS is bevoegd uw bestelling(en) te annuleren als de bestelde producten niet meer leverbaar zijn.

Artikel 4. Betaling

4.1 De afnemer kan tijdens het orderproces op de website van ROS kiezen uit diverse betaalmogelijkheden.

4.2 Indien de afnemer kiest voor vooruitbetaling, verplicht de afnemer zich om binnen een termijn van 10 werkdagen het op het scherm getoonde totaalbedrag bedrag te storten of over te schrijven op de aangegeven bankrekening. De gegevens van de overeenkomst zijn door de afnemer af te drukken dan wel elektronisch op te slaan. Het niet voldoen aan deze voorwaarde ontslaat partijen niet van de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Levering van goederen vindt plaats nadat voldoende financiële zekerheid is verkregen.

4.3 Indien de afnemer een verschuldigd bedrag niet voldoet binnen de gestelde termijn is ROS gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Indien een afnemer een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn voldoet is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daaraan een ingebrekestelling is voorafgegaan. ROS heeft het recht om de vordering door derden te laten incasseren. De afnemer zal in dat geval alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten vergoeden.

4.5 Bij betaling op een door ROS aangewezen bank- of girorekening geldt de boekingdatum van de bank, op het afschrift, als datum van betaling.

4.6 Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van ROS tot het moment dat de afnemer volledig aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

5.2 De afnemer is niet gerechtigd op de door ROS geleverde goederen pandrecht te vestigen, goederen uit te lenen, te verhuren, te verkopen, over te dragen of hoe dan ook aan derden ter beschikking te stellen zolang de afnemer niet heeft voldaan aan enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst.

5.3 Indien de afnemer niet voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met ROS, is ROS gerechtigd om geleverde goederen terug te nemen, zulks na schriftelijke ingebrekestelling. Tevens wordt daarmee de overeenkomst als ontbonden beschouwd, waarbij het recht van ROS op schadeloosstelling onverkort gehandhaafd blijft.

Artikel 6. Levering

6.1 Levering vindt plaats op het moment dat de overeenkomst daadwerkelijk is afgesloten en de afnemer aan haar verplichtingen heeft voldaan. Hier valt in ieder geval onder: betaling van het verschuldigde bedrag in geval van vooruitbetaling op bankrekening.

6.2 ROS zal de levering aan haar vrachtvervoerder beschikbaar stellen binnen 1 à 2 reguliere werkdagen nadat de afnemer aan haar verplichting heeft voldaan. De leveringstermijn is slechts indicatief.
ROS is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de uitlevering van onze vrachtvervoerder.

6.3 ROS heeft het recht om levering op te schorten indien er twijfels zijn over de juistheid van de aan ROS verstrekte gegevens. Als voorbeeld kan hierbij worden gedacht aan onjuiste adresgegevens.

6.4 Levertijden die door ROS zijn afgegeven gelden slechts bij benadering en zullen nimmer gelden als fatale termijn tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

6.5 Overschrijding van overeengekomen levertermijnen van meer dan 30 (dertig) kalenderdagen geeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. De afnemer dient in dat geval een en ander door middel van een elektronisch of schriftelijk bericht kenbaar te maken. Reeds verrichte betalingen kunnen door de afnemer terug worden gevorderd van ROS.

6.6 ROS behoudt zich het recht voor om opdrachten in meerdere delen uit te leveren. Deze situatie kan zich voordoen indien b.v. sprake is van onvoldoende voorraad om de complete opdracht in één keer uit te leveren. In een dergelijke situatie zullen geen extra verzendkosten in rekening worden gebracht. Indien e.e.a op uitdrukkelijke verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt kan ROS wel extra verzendkosten in rekening brengen

6.7 Goederen die niet in het gangbare assortiment van ROS zijn opgenomen en die op verzoek van de afnemer door ROS worden ingekocht of geleverd, zijn uitgesloten van bovenbedoelde ontbinding, tenzij ROS in staat is om haar overeenkomst met haar leverancier te ontbinden. Eventuele aan ROS in rekening gebrachte kosten zullen op de afnemer verhaald worden.

6.8 ROS is vrij om goederen door derden van haar keuze te laten bezorgen. 

6.9 ROS bepaalt de wijze van verpakking. Hierbij zal er zorg voor worden gedragen dat het risico van beschadiging van de goederen beperkt zal zijn.

Artikel 7. Zichttermijn

7.1 Alle door ROS geleverde goederen, voortvloeiende uit overeenkomsten met particulieren die middels het internet cq de webshop van ROS zijn aangegaan, zullen door ROS op verzoek van de afnemer worden teruggenomen. Hierbij geldt een zogenoemde zichttermijn van 7 kalenderdagen na verzending van de goederen.

7.2 Alle speciale bestellingen buiten het standaard assortiment vallen niet onder de zichttermijn.

7.3 De goederen kunnen alleen aan ROS worden geretourneerd indien zij onbeschadigd, ongeopend, ongebruikt, onbeschreven en in de originele verpakking zijn.

7.4 De afnemer dient de goederen voor eigen rekening en risico aan ROS te retourneren.

7.5 Indien de afnemer een beroep wenst te doen op deze bepaling dient zij vooraf hiervan met behulp van een Retour formulier / aanvraag RMA melding te maken aan ROS.
Slechts na toestemming van ROS (toekenning van een RMA-nummer) kunnen goederen worden geretourneerd.

7.6 Na ontvangst van de goederen en na beoordeling door ROS op schade en/of gebruik zal ROS het goederenbedrag op een door de afnemer aangegeven bank- of girorekening overmaken.
Verrekening van transportkosten zal hierbij niet plaatsvinden.

7.7 Retour-zendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, of niet vooraf zijn aangemeld en niet voorzien zijn van een RMA-nummer, zullen NIET door ROS worden geaccepteerd.

Artikel 8. Garantie

8.1 Artikelen worden alleen teruggenomen indien zij tijdens het transport zijn beschadigd of verkeerd geleverd. In alle overige gevallen dient eerst te worden overlegd.

8.2 Op de goederen die normaal onder de garantiebepalingen vallen, geldt een garantietermijn van 3 maanden. De garantie houdt in dat in geval van defecte goederen deze door een vervangend product zal worden omgeruild indien ROS heeft vastgesteld dat sprake is van een defect.

8.3 ROS zal nimmer gehouden zijn schadevergoeding te voldoen die hoger is dan de oorspronkelijke waarde van de defecte goederen.

8.4 De garantie vervalt indien de afnemer zich niet heeft gehouden aan de bedieningsvoorschriften en/of de onderhoudsvoorschriften.

8.5 De garantie vervalt indien sprake is van normale slijtage of ge- of verbruik.

8.6 De garantie vervalt indien het defect wordt veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik door de afnemer of door haar ingeschakelde derden.

8.7 De garantie vervalt indien de afnemer of door haar ingeschakelde derden zelfstandig reparaties en/of wijzigingen aan de goederen heeft verricht of heeft doen verrichten.

8.8 ROS kan verlangen dat de goederen aan haar ter beschikking worden gesteld ter beoordeling van het defect en ten einde e.e.a. te kunnen claimen bij haar leverancier.
De transport- en verzekeringskosten zijn voor rekening en risico van de afnemer.
Zie ook artikel 9.

8.9 ROS of door haar ingeschakelde derden (bijvoorbeeld de leverancier van de goederen) zullen beoordelen of de garantieclaim terecht is. Deze beoordeling is bindend voor de afnemer.

Artikel 9. Reclame / Retour / aanvraag RMA

9.1 De afnemer is verplicht om geleverde goederen direct na in ontvangst-name te inspecteren op klaarblijkelijke gebreken. Eventuele reclames worden door ROS in behandeling genomen indien zij binnen de garantietermijn en middels een aanvraag RMA aan ROS kenbaar zijn gemaakt, waarbij duidelijk omschreven wordt wat de aard en omvang van de gebreken zijn. Tevens dient verwezen te worden naar het ordernummer / factuurnummer van ROS waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen.

9.2 Slechts na toestemming van ROS (toekenning van een RMA-nummer) kunnen goederen worden geretourneerd. De afnemer zal zich hierbij houden aan redelijkerwijs te stellen voorwaarden van ROS.

9.3 Het retour zenden van goederen is voor rekening en risico van de afnemer.

9.4 ROS, of door haar ingeschakelde derden, zal beoordelen of de klacht te wijten is aan een defect van het geleverde product. Indien de klacht het gevolg is van een defect product, zal ROS in overleg met de klant een nieuw product opsturen of teruggave doen van de betaling minus de verzendkosten.

Let op:
Retourzendingen altijd met inachtneming van het volgende:
1. Retouren dienen binnen 5 dagen na toekenning van het RMA nummer verzonden te worden naar onderstaand adres:
Repko Office Supplies
Twentepoort oost 22 7609 RG Almelo
Nederland

2. De afnemer dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking.
Vermeld duidelijk het RMA-nummer op de buitenkant van de zending.
3. De afnemer is verantwoordelijk voor een adequate verzendwijze.
4. Zendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, of niet vooraf zijn aangemeld en niet voorzien zijn van een RMA-nummer, zullen NIET door ROS worden geaccepteerd

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 ROS is niet verplicht tot vergoeding van geleden schade die direct of indirect voortvloeit uit of ontstaan is door gebreken aan geleverde goederen, of door niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen. Bovenstaande is niet van toepassing indien sprake is van grove schuld of opzet.

10.2 ROS  is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (omzetschade, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of -vermindering en/of daarmee samenhangende vervolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

10.3 ROS is niet aansprakelijk voor schade die door haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden zijn veroorzaakt tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

10.4 Schade door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of handelen door de afnemer of door haar ingeschakelde derden is geen aansprakelijkheid voor ROS.

10.5 Aansprakelijkheid van ROS, voortvloeiende uit de met de afnemer afgesloten overeenkomst, is beperkt tot het goederenbedrag, exclusief omzetbelasting.

10.6 Aanspraken dienen middels een elektronisch of schriftelijk bericht te worden gemeld binnen een termijn van 5 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst, bij gebreke hiervan vervallen alle aanspraken.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Overmacht is elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van verplichtingen aan de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Overmacht situaties kunnen onder meer ontstaan ten gevolge van brand, overstromingen, aardschokken en dergelijke omvangrijke natuurlijke gebeurtenissen. Tevens kan als overmacht worden aangemerkt: brand, diefstal, stakingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, storingen in het telecommunicatienetwerk of -systemen of het niet beschikbaar zijn van het internet of de internetsite van ROS.

11.2 In geval van overmacht kan ROS haar verplichting aan de afnemer niet nakomen. De verplichting aan de afnemer wordt opgeschort tot het moment dat de overmacht situatie niet meer aanwezig is.

11.3 Indien de overmacht situatie langer duurt dan 2 maanden, kan de afnemer middels een elektronisch of schriftelijk bericht ontbinding van de overeenkomst verlangen.

Artikel 12. Links

12.1 ROS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van gedrags- en/of privacyregels op sites waarnaar op de site van ROS wordt verwezen. Verwijzingen naar andere sites impliceert eveneens geen goedkeuring van ROS met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Artikel 13. Privacy

13.1 ROS zal de gegevens van afnemers uitsluitend gebruiken ten behoeve van de verwerking van aanbiedingen en overeenkomsten.
ROS respecteert de privacy van haar klanten en zal er dan ook voor zorgdragen dat de persoonlijke gegevens die ons verstrekt worden bij het plaatsen van een order zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden nimmer meer inzichtelijk gesteld voor derden, verhuurd of verkocht aan derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met ROS is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Instemming

15.1 Indien u bij ROS een bestelling plaatst, verklaart u zich akkoord met al onze bovenstaande voorwaarden.

 

Back to top